Huur betalen

In uw huurcontract met De Huismeesters staan afspraken over het betalen van de huur. U betaalt maandelijks en dat doet u steeds vooraf. De huur moet uiterlijk op de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn.

Veel gevraagd over Huur betalen

Hoe bepaalt De Huismeesters mijn huurprijs?

De Huismeesters stelt de huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Het puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs, is de huur die De Huismeesters volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten voor onder andere:

 • De oppervlakte van de vertrekken
 • De oppervlakte van de buitenruimte (tuin, balkon enzovoort)
 • Uitrusting van de keuken en het sanitair 
 • Het aantal verwarmde vertrekken
 • Energielabel  
 • Buitenruimte 
 • WOZ-waarde

Wilt u weten hoeveel punten uw woning waard is? En wat de maximale huurprijs is die daarbij hoort? Doe dan de Huurprijscheck op de website van de Huurcommissie.

In alle gevallen ligt de huurprijs die De Huismeesters vraagt, lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die De Huismeesters vraagt voor de woning bij een nieuwe verhuring. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. De streefhuur kan (sterk) afwijken van de huidige huur.  

In mijn woning is de waterdruk laag. Wat kan ik doen?

Is de waterdruk in de hele woning laag? Informeer dan bij uw buren of zij hetzelfde probleem hebben. Hebben uw buren ook een lage waterdruk, neem dan contact op met Waterbedrijf Groningen via 050 - 368 86 88.

Als de druk per kraan verschilt, dan staat de hoofdkraan misschien niet goed open. Kijk voor de zekerheid in de meterkast of de hoofdkraan goed open staat. Ook kan het zeefje op de kraan verkalkt zijn. Deze kunt u eraf draaien en reinigen met azijn.
Als u een lage waterdruk blijft houden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Ik heb een huurachterstand. Wat moet ik doen?

Als u achter loopt met het betalen van de huur, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

Ik heb te veel betaald aan huur of servicekosten. Krijg ik dan ook geld terug?

Ja, indien u te veel servicekosten heeft betaald, ontvangt het teveel betaalde binnen vier weken op uw rekening.
Teveel betaalde huur wordt binnen veertien dagen terug gestort naar de rekening waarvan de betaling heeft plaatsgevonden.
Terugstortingen vinden alleen plaats al er geen openstaande schuld bij ons is.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer wijzigen?

U kunt uw rekeningnummer wijzigen met het formulier 'wijziging rekeningnummer'. Graag ontvangen wij dit formulier per post. E-mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons stuurt.

Het wijzigen van een rekeningnummer kan niet digitaal. Wij hebben uw handtekening nodig.

Mijn inkomen is gedaald. Kan ik huurverlaging krijgen?

U kan alleen huurverlaging aanvragen als u een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gehad. 

Wanneer moet ik mijn huur betalen?

U betaalt de huur maandelijks vóór of op de eerste dag van de maand. U betaalt de huur vooruit. Bijvoorbeeld: de huur van de maand december moet vóór of op 1 december op onze rekening staan.

Lukt dit niet, neem dan contact met ons op via 050 - 365 71 71

Hoe kan ik de huur betalen of mijn betaalwijze aanpassen?

U kunt op drie manieren de huur betalen:

Automatische incasso
Bij een automatische incasso schrijven wij de huur op de eerste van de maand van uw rekening af. Als de eerste van de maand in het weekend valt, dan schrijven wij de huur op de eerstvolgende werkdag af. Wilt u gebruik maken van een automatische incasso, dan ontvangen wij graag een ingevuld machtigingsformulier. U kunt deze per post aan ons terugsturen. Mailen is alleen mogelijk als u het getekende formulier gescand naar ons toestuurt. Als het formulier voor de 19e van de maand bij ons binnen is, dan wordt de huur van de eerstvolgende maand automatisch van uw rekening afgeschreven.

Accept Email
U ontvangt maandelijks van ons een mail met een betaalknop.

Handmatig overmaken
U kunt de huur ook zelf naar ons overmaken op rekeningnummer NL50 ABNA 0436 45 80 47 t.n.v. De Huismeesters. Vergeet niet uw naam en adres bij de overschrijving te vermelden.

U kunt uw betaalwijze doorgeven via een digitaal formulier.

Hoe check ik of mijn huurverhoging terecht is?

Dit kunt u controleren met de verhogingscheck op de website van de rijksoverheid www.huurverhogingscheck.nl.

Wat zijn verrekenbare servicekosten en wat zijn niet-verrekenbare servicekosten?

Verrekenbare servicekosten zijn leveringen zoals gas, water en elektra voor algemene voorzieningen. Maar ook diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud of de huismeester. U betaalt hiervoor elke maand een voorschot. Jaarlijks verrekenen wij de door u betaalde voorschotten met de werkelijk gemaakte kosten. U ontvangt dan een afrekening servicekosten.

Niet-verrekenbare servicekosten zijn diensten zoals de glasverzekering en het service onderhoud. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. Voor deze servicekosten vindt geen jaarlijkse afrekening plaats.

Overzicht servicekosten
Een overzicht van uw servicekosten kunt u terugvinden in uw huurovereenkomst. Als uw huurprijs in de afgelopen periode is gewijzigd, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij sturen u dan een recente huurspecificatie.

Hoe zorg ik ervoor dat ik op 1 juli de goede huur betaal?

Betaalt u via automatische incasso uw huur? Dan past De Huismeesters het bedrag voor u aan. Ook als u betaalt via Accept Email, passen wij het bedrag voor u aan. Maakt u het bedrag elke maand zelf over? Pas het bedrag dan zelf aan.

Ik kan door de verhoging mijn huur niet meer betalen. En nu?

De jaarlijkse huurverhoging geldt voor al onze huurders. We maken geen verschil in individuele omstandigheden. Kunt u door financiële omstandigheden de huur van uw woning niet meer betalen? Maak dan een afspraak met ons. We bespreken dan uw persoonlijke situatie en kijken welke mogelijkheden er voor u zijn.

Doet De Huismeesters ook aan inkomensafhankelijke huurverhoging?

In 2020 maakt De Huismeesters geen gebruik van inkomensgegevens bij het bepalen van de jaarlijkse huurverhoging. Dit omdat De Huismeesters vindt dat niet uw inkomen, maar dat de kwaliteit van de woning uw huurprijs moet bepalen.

Mijn inkomen is hoger dan de inkomensgrens. Mag ik in mijn woning blijven wonen?

Als uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens, dan kunt u gewoon in uw woning blijven wonen. Dit heeft geen gevolgen voor uw huidige woonsituatie. Als u in de toekomst wilt verhuizen naar een sociale huurwoning dan kijken we naar uw recente inkomen en dient u te voldoen aan de inkomensgrens.

Wordt de huurverhoging verrekend met de huurtoeslag?

De Huismeesters geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Neem contact op met de Belastingdienst voor vragen over uw huurtoeslag via telefoonnummer: 0800–0543. Met uw DigiD logt u in op 'Mijn toeslagen'. Zo kunt u uw persoonlijke huurtoeslag bekijken of aanpassen.

Moet ik het nieuwe huurbedrag doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, u hoeft dat niet te doen. Wij geven dat door aan de Belastingdienst.

Vervalt mijn huurtoeslag als de huur door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens stijgt?

Als u vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontving, dan houdt u uw recht op huurtoeslag. Ook als de huur boven de grens voor huurtoeslag – dat is € 737,14 – stijgt.

De Huismeesters gaat mijn woning slopen. Hoe zit het met de jaarlijkse huurverhoging?

Huurders die in een sloopwoning wonen, krijgen geen huurverhoging als het sloopbesluit is genomen. En als het Sociaal Plan Wijkvernieuwing geldt.

Waarom verhoogt De Huismeesters jaarlijks haar huren?

De huur vormt voor De Huismeesters de belangrijkste bron van inkomen. Het bedrag voor de huur passen we jaarlijks aan, aan de gestegen kosten. Dat is de inflatie. We gebruiken de huur voor het onderhoud aan onze woningen. En om ze energiezuinig te maken. We gebruiken het geld ook om nieuwe woningen te bouwen en voor de leefbaarheid in de wijken. Daar hebben niet alleen de huidige, maar ook toekomstige huurders, voordeel van. Een deel van het geld is ook nodig voor organisatiekosten en een deel gaat naar belastingen.

Hoe stelt De Huismeesters de jaarlijkse huurverhoging vast?

De huurprijzen van onze sociale huurwoningen verhogen wij op 1 juli tussen de 0% en 5,1%. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huurprijs tot € 737,14 per maand. De precieze verhoging hangt af van de hoogte van de huur die de huurder nu betaalt. We willen ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huren krijgen. Dat is nog niet overal het geval. Een woning met in verhouding lagere huurprijs krijgt daarom meer huurverhoging dan dezelfde woning met in verhouding een hogere huurprijs.

Wanneer verhogen jullie de huur?

Wij verhogen ieder jaar de huur op 1 juli. Dat is volgens de regels van de overheid.

Wanneer ontvang ik bericht over huurverhoging?

Ieder jaar sturen wij u voor 1 mei een brief over de huurverhoging. In de brief staat met hoeveel procent uw huur omhoog gaat en wat de nieuwe huurprijs wordt.
De huurverhoging wordt vervolgens doorgevoerd op 1 juli. Dit is volgens de regels van de overheid.

Kan De Huismeesters mijn huurprijs een aantal keren in het jaar veranderen?

Ja, dat kan als we uw woning op een belangrijk onderdeel verbeteren. Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een eigen cv-installatie of dubbelglas. De huurprijs is dan verhoogd door deze verbetering. Uw huur wordt dan ook nog op 1 juli meegenomen in onze jaarlijkse huurverhoging.

Met hoeveel mag de huur van de woning worden verhoogd?

De overheid stelt elk jaar de regels voor de huuraanpassing vast. Zo wordt er onder andere bepaald met welk percentage de huur maximaal mag stijgen. Daarnaast mag de huurprijs van uw woning nooit hoger worden dan de huurprijs die wettelijk is afgesproken voor uw woning.

De maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen voor 2020 heeft de overheid vastgesteld op 5,1%. Dit percentage bestaat uit 2,6% inflatie en 2,5% huurverhoging. 

Met hoeveel mag De Huismeesters de huur van mijn parkeergarage, parkeerplaats of berging verhogen?

De Huismeesters verhoogt de huur van parkeerplaatsen, garages of bergingen ook jaarlijks. Hiervoor gelden geen afgesproken percentages vanuit het ministerie. In uw huurcontract staat een tekst over met welk percentage we de huur mogen verhogen.

Hoeveel mag de huur van mijn vrije sectorwoning stijgen?

Huurders van een vrijesectorwoning krijgen een huurverhoging die we jaarlijks opnieuw afspreken. Dit hangt af van de afspraken in uw contract.

Tot welk bedrag mag mijn huur stijgen?

Het is niet zo dat uw huur eindeloos blijft stijgen. Er is een grens aan hoe hoog uw
huur uiteindelijk mag worden. Uw huur mag niet hoger uitkomen dan de maximale huurprijs volgens het woningwaarderingsstelsel.

Waarom betaal ik meer dan mijn buren?

Dit heeft verschillende redenen hebben, zoals:

·        Een verhuizing. Als er een nieuwe huurder in een woning komt, dan passen we de huurprijs vaak aan. De woning wordt daardoor duurder of goedkoper.

·        Verschillende kenmerken van de woning. Bijvoorbeeld een 2e toilet of ander energielabel. 

Wat doet De Huismeesters met het extra geld?

De huur die onze huurders betalen, hebben we bijvoorbeeld nodig om het volgende van te betalen:

 • Onderhoud van bestaande woningen (zodat huurprijs en onderhoudsniveau bij elkaar passen).
 • Energiezuiniger maken van woningen (zodat onze (toekomstige) huurders goed en betaalbaar wonen).
 • Nieuwe woningen bouwen (zodat er nu en in de toekomst voldoende woningen komen waar vraag naar is).
 • Wijken leefbaar houden (schoon, heel & veilig).
 • Rente op leningen (die we hebben afgesloten voor investeringen).
 • Bedrijfslasten (zoals personeel, kantoor, enzovoort).
 • Verhuurdersheffing (die we aan de overheid moeten betalen).

Elk jaar zoeken we evenwicht tussen de huur die huurders kunnen betalen en de inkomsten die we nodig hebben.

Kan de huur ook gelijk blijven aan vorig jaar?

Dit kan. Bij de jaarlijkse huurverhoging komt het voor dat we de huur van een woning niet verhogen. De huurprijs past dan al bij de woning. Wel passen we de eventuele servicekosten aan.

Waarom krijg ik een andere huurverhoging dan mijn buren?

We willen ervoor zorgen dat dezelfde woningen dezelfde huren krijgen. Dat is nog niet overal het geval. Een woning met in verhouding lagere huurprijs krijgt daarom meer huurverhoging dan dezelfde woning met in verhouding hogere huurprijs.

Krijgt iedereen dezelfde huurverhoging?

Nee. De huurverhoging is niet voor iedereen gelijk. Niet iedereen betaalt evenveel huur. Dit kan verschillen als de huizen anders zijn. Of als iemand al heel lang in een huis woont. Dan kan het zijn dat hij nog niet betaalt wat de woning nu waard is. We bekijken de verhoging dus per huis.

Mag mijn huurprijs stijgen boven de vrijesectorgrens?

Ja, dat mag. Ook bij de jaarlijkse huurverhoging. Dit is zo als de maximale huurprijs vanuit de woningwaardering al boven de € 737,14 ligt.

Huurders die al recht hadden op huurtoeslag houden dat recht. Ook als hun huurprijs door de huurverhoging boven de vrijesectorgrens raakt. Maar over het deel van de huurprijs boven de vrijesectorgrens, krijgen zij geen toeslag. Dat deel moeten zij helemaal zelf betalen.

Wijzigen de servicekosten ook per 1 juli met de huuraanpassing?

Het is mogelijk dat u servicekosten betaalt. Iedere maand betaalt u dan een voorschot voor bijvoorbeeld:  

·         schoonmaak

·         tuinonderhoud

·         elektra van algemene ruimten

In de huurspecificatie noemen we de oude en nieuwe voorschotbedragen.

Hoe controleer ik mijn huurverhoging?

U controleert dit met de verhogingscheck op de website van de rijksoverheid www.huurverhogingscheck.nl.

Ik huur een woning. Hoe werkt het aanvragen/ontvangen van huurtoeslag?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Hoeveel huurtoeslag u krijgt is afhankelijk van uw huurprijs, uw inkomen, uw vermogen en eventuele medebewoners. U ontvangt de huurtoeslag op uw eigen rekening.
Als u wilt weten of u recht heeft op huurtoeslag, dan kunt u een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.

Wat moet u doorgeven
Voor de aanvraag van huurtoeslag heeft u de rekenhuur nodig. Dit bedrag staat vermeld op uw huursamenstelling en bestaat uit de netto (kale) huur + de servicekosten die meetellen voor de huurtoeslag.
U kunt één of meer van de volgende servicekosten doorgeven:

 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
 • Huismeesterkosten
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per kostenpost mag u niet meer doorgeven dan € 12,-. U kunt dus maximaal € 48,- aan subsidiabele servicekosten opgeven.

Doorgeven van wijzigingen
Als er wijzigingen zijn in de samenstelling van uw gezin of het inkomen, dan dient u dit spoedig door te geven aan de Belastingdienst. Dit kan namelijk invloed hebben op de hoogte van uw huurtoeslag.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van huurtoeslag?
Neem contact op met de Belastingdienst voor advies of ondersteuning. De Belastingdienst is bereikbaar op 0800-  0543 of kijk op: www.belastingdienst.nl/toeslagen.
U kunt ook langs gaan bij een WIJ-team bij u in de buurt.