De Wijert

Laatste stand van zaken

De Huismeesters en de gemeente Groningen werken samen aan plannen voor De Wijert. Deze plannen gaan over woningen, maar ook over het groen en het parkeren in de wijk. Helaas duurt het proces langer dan verwacht voor we kunnen slopen en bouwen. 

Op dinsdag 12 april waren de bewoners en omwonenden van de sloopwoningen uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst in de wijk. Er waren mensen van de gemeente Groningen, de klankbordgroep, Huurdersbelang en De Huismeesters om bewoners bij te praten over de stand van zaken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Huismeesters en Trebbe tekenden op 23 februari 2021 de Design & Build overeenkomst voor de nieuwbouw van 285 woningen in De Wijert-Noord.

De Huismeesters startte in het voorjaar van 2020 met woningverbetering van in totaal 152 woningen. Daarnaast worden 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden starten in augustus 2021. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw vindt gefaseerd plaats. Het totale project (sloop/nieuwbouw) neemt ongeveer vier jaar in beslag.

Verkoop woningen
De verbeterde woningen worden verkocht. De verkoopopbrengst wordt ingezet om nieuwe betaalbare woningen te bouwen. De woningen worden verkocht op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen. Met nieuwbouw en verkoop ontstaat een buurt met een diversiteit in de woningsamenstelling.

Nieuwbouw
De nieuwbouw voorziet in de behoefte dat ook ouderen langer in de wijk kunnen blijven wonen. Het gaat dan vooral om appartementen met een lift. Het worden in ieder geval woningen bestemd voor de sociale verhuur. Bewoners kunnen terugkeren in de wijk.

Wijkvernieuwing
Herontwikkeling gaat verder dan alleen sloop, nieuwbouw en verbetering van de woningen. In de aanpak zijn kwaliteit, verduurzaming, toevoeging van levensloopbestendige woningen en diversiteit van koop-huur het doel. Ook onderzoeken partijen binnen Wijkdeal De Wijert hoe de omgeving rondom de woningen zo kan worden ingericht dat iedereen prettig en goed kan wonen in De Wijert.

Behoud cultuurhistorische waarde in de wijk
De Wijert is een wijk met cultuurhistorische waarde. De wijk heeft een vast patroon van woonblokken afgewisseld met straten en veel groen. Dit is een kwaliteit van de wijk. Dit is de zogeheten stempelstructuur. In overleg met de gemeente hebben we gekozen voor behoud van deze herkenbare structuur. De Huismeesters laat daarom in elke straat een gedeelte van de huidige woningen staan. We laten in de Camphuysenstraat en de Reviusstraat de galerijwoningen staan. En in de Spieghelstraat en de Vondellaan de 4-hoog flats. Deze woningen worden aan de buitenkant verbeterd. Op het moment dat de bewoner de keuze heeft gemaakt om te verhuizen, worden de woningen verkocht.